គ្រីស្ទាន Wettre

គ្រីស្ទាន Wettre

Christian Wettre គឺជាអនុប្រធានជាន់ខ្ពស់ និងជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅសម្រាប់ Sugar Platform នៅ SugarCRM។ Christian ជួយអតិថិជន Sugar ផ្តល់នូវបទពិសោធន៍អតិថិជននិយមន័យខ្ពស់តាមរយៈការបង្រួបបង្រួមនៃក្រុមលក់ ទីផ្សារ និងសេវាកម្មអតិថិជន។