ត្រីវិស័យ៖ ឧបករណ៍បើកដំណើរការលក់ ដើម្បីលក់សេវាទីផ្សារបង់ប្រាក់ក្នុងមួយចុច

នៅក្នុងពិភពទីផ្សារឌីជីថល ឧបករណ៍បើកដំណើរការលក់មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ភ្នាក់ងារដើម្បីផ្តល់ឱ្យបុគ្គលិកនូវធនធានដែលត្រូវការដើម្បីផ្សព្វផ្សាយផលិតផលអតិថិជនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អ្វី​ដែល​គួរ​ឱ្យ​ភ្ញាក់ផ្អើល​នោះ​ទេ ប្រភេទ​សេវាកម្ម​ទាំងនេះ​មាន​តម្រូវការ​ខ្ពស់។ នៅពេលរចនា និងប្រើប្រាស់បានត្រឹមត្រូវ ពួកគេអាចផ្តល់ឱ្យភ្នាក់ងារផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឌីជីថលជាមួយនឹងឧបករណ៍ចាំបាច់ ដើម្បីផ្តល់នូវមាតិកាដែលពាក់ព័ន្ធ និងគុណភាពខ្ពស់ដល់អ្នកទិញនាពេលអនាគត។ ឧបករណ៍ធ្វើឱ្យការលក់មានសារសំខាន់សម្រាប់ជួយភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រង និងសម្រួលវដ្តនៃការលក់។ បើគ្មានពួកគេទេវាងាយស្រួល