តើស៊ីអេសស៊ីស៊ីអេសស៊ីណាល្អបំផុតសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូចរបស់អ្នក?

ទំនាក់ទំនងអតិថិជនបានកើតឡើងជាយូរមកហើយចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមរបស់ពួកគេ។ ផ្នត់គំនិត Business2Consumer ក៏បានផ្លាស់ប្តូរទៅជាចិត្តគំនិតផ្ចិតផ្ចង់ជំនួសការចែកចាយផលិតផលចុងក្រោយ។ ការជ្រើសរើសកម្មវិធីគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងអតិថិជនត្រឹមត្រូវសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នកអាចជាល្បិចកល។