គន្លឹះ 5 ដើម្បីបង្កើនអត្រាការបម្លែងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មវីដេអូរបស់អ្នក។

មិនថាជាអាជីវកម្មចាប់ផ្តើម ឬអាជីវកម្មមធ្យម សហគ្រិនទាំងអស់ទន្ទឹងរង់ចាំការប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារឌីជីថល ដើម្បីពង្រីកការលក់របស់ពួកគេ។ ទីផ្សារឌីជីថលរួមមានការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពម៉ាស៊ីនស្វែងរក ទីផ្សារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម ទីផ្សារអ៊ីម៉ែល។ ការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលរបស់អ្នកស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម។ អ្នកធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗដូចជា