របាយការណ៍ទាំង ៣ ដែលស៊ីអេសប៊ីប៊ីស៊ីត្រូវការដើម្បីរស់រានមានជីវិតនិងរីកចម្រើននៅឆ្នាំ ២០២០

ខណៈពេលដែលអ្នកដឹកនាំទីផ្សារអាចមានលទ្ធភាពទទួលបានទិន្នន័យរាប់ពាន់និងរបាយការណ៍រាប់រយពួកគេប្រហែលជាមិនផ្តោតលើអ្នកដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មនោះទេ។