លោក Ed McQuiston

លោក Ed McQuiston

Ed McQuiston គឺជា EVP និងជាប្រធានផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរបស់ Hylandដែលជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មគ្រប់គ្រងមាតិកា។ គាត់បានធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុននេះអស់រយៈពេលជាង 11 ឆ្នាំ ហើយមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការគាំទ្រ និងថែរក្សាគំនិតផ្តួចផ្តើមជាសកលរបស់ Hyland ក្នុងនាមជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មឈានមុខគេក្នុងការគ្រប់គ្រងមាតិកាសហគ្រាស។