7 គន្លឹះអេឡិចត្រូនិចសម្រាប់បង្កើតមាតិកាដែលបំលែង

តាមរយៈការបង្កើតមាតិកាដែលមនុស្សចាប់អារម្មណ៍និងពាក់ព័ន្ធអ្នកអាចបង្កើនភាពមើលឃើញនៃគេហទំព័ររបស់អ្នកលើលទ្ធផលស្វែងរករបស់ហ្គូហ្កល។ ការធ្វើដូច្នេះនឹងជួយរៀបចំអ្នកសម្រាប់ការប្រែចិត្តជឿមួយចំនួន។ ប៉ុន្តែគ្រាន់តែធ្វើឱ្យមនុស្សមើលវត្ថុរបស់អ្នកមិនធានាថាពួកគេកំពុងធ្វើសកម្មភាពនិងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការប្រែចិត្តជឿ។ អនុវត្តតាមគន្លឹះអេឡិចត្រូនិចទាំង ៧ នេះសម្រាប់បង្កើតមាតិកាដែលបំលែង។ ស្គាល់អតិថិជនរបស់អ្នកដើម្បីបង្កើតមាតិកាដែលបំប្លែងអ្នកត្រូវមានគំនិតល្អពីអ្វីដែលអ្នកចង់បាន