តើអ្នកទីផ្សារគួរលះបង់ការធ្វើបដិរូបកម្មដែរឬទេ?

អត្ថបទរបស់ Gartner ថ្មីៗនេះបានរាយការណ៍ថា៖ នៅឆ្នាំ ២០២៥ ៨០% នៃអ្នកទីផ្សារដែលបានវិនិយោគលើការធ្វើបដិរូបកម្មនឹងបោះបង់ចោលការខិតខំរបស់ពួកគេ។ ព្យាករណ៍ថាឆ្នាំ ២០២០ អ្នកធ្វើទីផ្សារពួកគេមិនមែនគ្រាន់តែចូលអ្នកទេ។ ឥលូវនេះមើលទៅដូចជាទស្សនៈភ័យរន្ធត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលបាត់គឺបរិបទហើយខ្ញុំគិតថានេះជា ... វាជាការពិតជាសកលដែលការលំបាកនៃការងារត្រូវបានវាស់វែងទាក់ទងនឹងឧបករណ៍និងធនធានដែលត្រូវបានគេបោះបង់ចោល។ ឧទាហរណ៍ការជីក