គន្លឹះ ៥ យ៉ាងក្នុងការសរសេរមាតិកាទីផ្សារដែលជំរុញតម្លៃអាជីវកម្ម

ការបង្កើតច្បាប់ចំលងទីផ្សារគួរឱ្យទាក់ទាញចិត្តបានផ្តល់នូវតម្លៃសម្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់អ្នក។ រឿងនេះមិនកើតឡើងពេញមួយយប់ទេ។ ជាការពិតការសរសេរមាតិកាទីផ្សារដែលនឹងមានអត្ថន័យនិងផលប៉ះពាល់សម្រាប់ទស្សនិកជនចម្រុះគឺជាការងារដ៏ធំមួយ។ គន្លឹះទាំង ៥ នេះផ្តល់នូវចំណុចចាប់ផ្តើមជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តខណៈពេលដែលផ្តល់នូវចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះសម្រាប់មនុស្សដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើន។ គន្លឹះទី ១៖ ចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការបញ្ចប់នៅក្នុងគំនិតគោលការណ៍ទីមួយនៃការធ្វើទីផ្សារជោគជ័យគឺត្រូវមានចក្ខុវិស័យ។ ចក្ខុវិស័យនេះ