៥ វិធីកែសំរួលវីដេអូសំរាប់អ្នកទីផ្សារ

ទីផ្សារវីដេអូបានក្លាយជាវិធីមួយក្នុងចំណោមវិធីកំពូល ៗ ក្នុងការធ្វើទីផ្សារនៅទសវត្សចុងក្រោយនេះ។ ជាមួយនឹងតម្លៃនៃឧបករណ៍និងកម្មវិធីកែសំរួលធ្លាក់ចុះនៅពេលដែលវាត្រូវបានគេប្រើជាទូទៅវាក៏មានតំលៃសមរម្យជាងមុនផងដែរ។ ការផលិតវីដេអូអាចជាល្បិចកលដើម្បីឱ្យបានត្រឹមត្រូវពីរបីដងដំបូងដែលអ្នកសាកល្បង។ ការស្វែងរកវិធីត្រឹមត្រូវក្នុងការបង្កើតវីដេអូសម្រាប់ទីផ្សារគឺពិបាកជាងការកែសម្រួលធម្មតា។ អ្នកត្រូវដាក់