ការត្រួតពិនិត្យផលិតផលតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចៈហេតុផល ៧ យ៉ាងហេតុអ្វីបានជាការពិនិត្យឡើងវិញតាមអ៊ិនធឺរណែតគឺចាំបាច់សម្រាប់ម៉ាករបស់អ្នក

មនុស្សម្នាក់ប្រហែលជាបានកត់សម្គាល់ពីរបៀបដែលវាកំពុងក្លាយជារឿងធម្មតាសម្រាប់អាជីវកម្មជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលមាននៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិចរួមបញ្ចូលការពិនិត្យឡើងវិញនៅលើគេហទំព័ររបស់ពួកគេ។ នេះមិនមែនជាករណីក្លែងក្លាយទេតែជាការអភិវឌ្ឍន៍ដែលបានបង្ហាញថាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការទទួលបានការទុកចិត្តពីអតិថិជន។ សម្រាប់អាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការទទួលបានការជឿទុកចិត្តពីអតិថិជនជាពិសេសអ្នកដែលទើបតែរកបានមុនគេព្រោះមិនមានវិធីសម្រាប់ពួកគេក្នុងការមើលឃើញ