៦ គំនិតទីផ្សារមាតិកាថវិកាទាបសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូច

អ្នកដឹងរួចហើយថាអ្នកមិនមានថវិកាទីផ្សារដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយ“ ក្មេងធំ” ។ ប៉ុន្តែដំណឹងល្អគឺនេះ៖ ពិភពឌីជីថលនៃការធ្វើទីផ្សារបានធ្វើឱ្យមានភាពស្មើគ្នាដូចជាមិនធ្លាប់មានពីមុនមក។ អាជីវកម្មខ្នាតតូចមានកន្លែងនិងកលល្បិចជាច្រើនដែលមានប្រសិទ្ធភាពទាំងចំណាយតិច។ ជាការពិតមួយក្នុងចំណោមការពិតទាំងនេះគឺទីផ្សារមាតិកា។ តាមពិតវាអាចមានប្រសិទ្ធិភាពចំណាយច្រើនបំផុតនៃយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារទាំងអស់។ នេះជាយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារមាតិកា