៥ វិធីបង្កើនប្រសិទ្ធិភាពក្នុងការផ្លាស់ប្តូរតាមទូរស័ព្ទដែលមានប្រសិទ្ធភាពដែលអាចឈ្នះអ្នក

អាជីវកម្មគួរតែបង្កើនប្រសិទ្ធភាពដំណោះស្រាយគេហទំព័រតាមទូរស័ព្ទចល័តរបស់ពួកគេដើម្បីឈានមុខគេ។ វាជាបណ្តាញបឋមដែលមនុស្សភាគច្រើនទៅស្វែងរកហាងកាហ្វេដែលនៅជិតបំផុតអ្នកម៉ៅការសាងសង់លើដំបូលដែលល្អជាងគេហើយអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែល Google អាចទៅដល់បាន។