សូមស្វាគមន៍មេរៀនសារពីអ្នកជំនាញអ៊ីមែល

សារស្វាគមន៍នៅពេលដំបូងហាក់ដូចជាមិនសូវសំខាន់ដូចដែលអ្នកទីផ្សារជាច្រើនសន្មតថានៅពេលអតិថិជនបានចុះបញ្ជីការធ្វើរួចត្រូវបានធ្វើហើយពួកគេមានសុពលភាពនៅក្នុងតួនាទីរបស់ពួកគេ។ ក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើទីផ្សារវាជាការងាររបស់យើងដើម្បីណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់តាមរយៈបទពិសោធន៍ទាំងមូលជាមួយក្រុមហ៊ុនដោយមានគោលដៅលើកកម្ពស់តម្លៃអាយុកាលរបស់អតិថិជនដែលមិនធ្លាប់មាន។ ទិដ្ឋភាពសំខាន់បំផុតមួយនៃបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់គឺជាចំណាប់អារម្មណ៍ដំបូង។ ចំណាប់អារម្មណ៍ដំបូងនេះអាច