របៀបប្រើ TikTok សម្រាប់ទីផ្សារ B2B

TikTok គឺជាវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលរីកលូតលាស់លឿនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក ហើយវាមានសក្តានុពលក្នុងការឈានដល់ជាង 50% នៃចំនួនប្រជាជនពេញវ័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។ មានក្រុមហ៊ុន B2C ជាច្រើនដែលកំពុងធ្វើការងារល្អក្នុងការប្រើ TikTok ដើម្បីបង្កើតសហគមន៍របស់ពួកគេ និងជំរុញការលក់កាន់តែច្រើន យកទំព័រ TikTok របស់ Duolingo ជាឧទាហរណ៍ ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាយើងមិនឃើញទីផ្សារអាជីវកម្មទៅអាជីវកម្ម (B2B) បន្ថែមទៀតនៅលើ TikTok? ក្នុងនាមជាម៉ាក B2B វាអាចមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបង្ហាញអំពីភាពត្រឹមត្រូវ