វីដេអូ៖ ឆ្មាគ្រោតគ្រាតជនជាតិជ្វីហ្វនិងយូ។ ធី។ អេស។ ធី។ ភ្ជាប់ការយល់ដឹងនិងការចូលរួម

តើហ្គ្រេហ្គីឌីឆ្មានិងជនជាតិជ្វីហ្វធ្វីមានអ្វីដូចគ្នានឹងការតែងតាំងប្រធានាធិបតីមេហ្គានស្មីត? ហើយអ្វីដែលប្រាប់យើងអំពីទីផ្សារ? ក្នុងនាមជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានវាស់ស្ទង់ការសន្ទនាទូទៅនៅអេស។ អេស។ អេ។ អេ។ អេសរយៈពេល ៣ ឆ្នាំ។ សំណួរឆ្កួត ៗ ) ។ នេះជាអ្វី