ប្រសិទ្ធភាពសម្គាល់របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមលើបទពិសោធន៍របស់អតិថិជន

នៅពេលអាជីវកម្មចាប់ផ្តើមចូលទៅក្នុងពិភពនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមវាត្រូវបានគេប្រើជាវេទិកាមួយសម្រាប់ទីផ្សារផលិតផលរបស់ពួកគេនិងបង្កើនការលក់។ ទោះយ៉ាងណាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមបានរីកដុះដាលទៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានដែលពេញនិយមនៃសហគមន៍តាមអ៊ិនធឺរណែត - ជាកន្លែងទំនាក់ទំនងជាមួយម៉ាកដែលពួកគេកោតសរសើរហើយសំខាន់ជាងនេះទៀតស្វែងរកជំនួយនៅពេលពួកគេមានបញ្ហា។ អ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនជាងមុនកំពុងស្វែងរកការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយម៉ាកនានាតាមរយៈបណ្តាញសង្គមនិងរបស់អ្នក