ហេតុអ្វីបានជាការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាក្រុមគឺសំខាន់ជាងជែលម៉ាតរបស់អ្នក

ទស្សនវិស័យ atypical Simo Ahava ស្តីពីគុណភាពទិន្នន័យនិងរចនាសម្ព័ន្ធទំនាក់ទំនងបានរៀបចំបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវទាំងមូលនៅ Go Analytics! សន្និសិទ។ OWOX ដែលជាមេដឹកនាំម៉ាស្ទ័រនៅក្នុងតំបន់ស៊ីអាយអេសបានស្វាគមន៍អ្នកជំនាញរាប់ពាន់នាក់ក្នុងការជួបជុំនេះដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងនិងគំនិតរបស់ពួកគេ។ OWOX BI Team ចង់អោយអ្នកគិតលើគំនិតដែលស្នើដោយស៊ីមអាអាវ៉ាដែលពិតជាមានសក្តានុពលក្នុងការធ្វើអោយអាជីវកម្មរបស់អ្នករីកចម្រើន។ គុណភាពនៃទិន្នន័យនិងគុណភាពរបស់អង្គការ