អ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអំពីមាតិកាចំនួន ១០ មិនអាចធ្វើព្រងើយកន្តើយបានទេ

នៅឯ MGID យើងឃើញមានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរាប់ពាន់និងមានសេវាកម្មរាប់លានទៀតជារៀងរាល់ខែ។ យើងតាមដានការអនុវត្តរាល់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលយើងបម្រើនិងធ្វើការជាមួយអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពសារ។ ត្រូវហើយយើងមានអាថ៌កំបាំងដែលយើងចែកជូនតែអតិថិជនប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្តែក៏មាននិន្នាការរូបភាពធំ ៗ ដែលយើងចង់ចែករំលែកជាមួយអ្នករាល់គ្នាដែលចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មការសម្តែងពីកំណើតសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដល់ឧស្សាហកម្មទាំងមូល។ នេះគឺជានិន្នាការសំខាន់ៗចំនួន ១០ ដែលមាន