បញ្ហាប្រឈមស្វ័យប្រវត្តិកម្មទីផ្សាររបស់អ្នកលក់អ្នកលក់និងនាយកប្រតិបត្តិ (ទិន្នន័យ + ដំបូន្មាន)

ស្វ័យប្រវត្តិកម្មទីផ្សារត្រូវបានប្រើដោយសាជីវកម្មធំ ៗ ចាប់តាំងពីវាបានកើតឡើង។ បាតុភូតនេះបានធ្វើឱ្យមានការសម្គាល់របស់ខ្លួនលើបច្ចេកវិទ្យាទីផ្សារតាមវិធីជាច្រើន។ ដំណោះស្រាយដំបូងគឺ (ហើយភាគច្រើននៅតែមាន) រឹងមាំលក្ខណៈពិសេសហើយដូច្នេះស្មុគស្មាញនិងថ្លៃ។ ទាំងអស់នេះបានបង្កការលំបាកដល់ក្រុមហ៊ុនតូចៗក្នុងការអនុវត្តស្វ័យប្រវត្តិកម្មទីផ្សារ។ ទោះបីជាអាជីវកម្មតូចមួយអាចមានលទ្ធភាពទិញសូហ្វវែរស្វ័យប្រវត្តិកម្មក៏ដោយពួកគេមានការលំបាកក្នុងការទទួលបានតម្លៃពិតចេញពីវា។ នេះ