ការអនុវត្តន៍ល្អបំផុតសម្រាប់ការកំណត់ពេលវេលាត្រឹមត្រូវនៃប្រកាសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម

ការរៀបចំកាលវិភាគនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់អ្នកគួរតែជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់អ្នកហើយមិនចាំបាច់និយាយទេវាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន។ ក្រៅពីមិនចាំបាច់គិតអំពីការបង្ហោះនៅលើបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមជាច្រើនដងក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកក៏នឹងរក្សាកាលវិភាគជាប់លាប់រៀបចំមាតិកាដែលត្រូវនឹងពេលវេលានិងមានសមាមាត្រចែករំលែកល្អផងដែរព្រោះអ្នកអាចរៀបចំផែនការជាមុន។ ជំនួសឱ្យការនៅលើវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមគ្រប់ពេលវេលាជារៀងរាល់ថ្ងៃកំណត់ពេលវេលា