នេះគឺជាវិធី ៦ យ៉ាងដែលកម្មវិធីទូរស័ព្ទជួយក្នុងការរីកចម្រើនអាជីវកម្ម

នៅពេលដែលក្របខណ្ឌកំណើតរបស់ទូរស័ព្ទចល័តកាត់បន្ថយពេលវេលាអភិវឌ្ឍន៍និងកាត់បន្ថយចំណាយអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីទូរស័ព្ទកំពុងក្លាយជាតម្រូវការសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដើម្បីជំរុញការច្នៃប្រឌិត។ ការបង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទចល័តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកគឺមិនចំណាយប្រាក់ច្រើននិងឥតប្រយោជន៍ដូចកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុននោះទេ។ ការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈឧស្សាហកម្មគឺជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីដែលមានមជ្ឈមណ្ឌលជំនាញនិងវិញ្ញាបនប័ត្រខុសៗគ្នារាល់ការបង្កើតកម្មវិធីអាជីវកម្មដែលអាចជះឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានដល់គ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ របៀបកម្មវិធីទូរស័ព្ទ