ព័ត៌មានជំនួយ ៥ យ៉ាងអំពីវិធីដើម្បីផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់អតិថិជនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម

ទីផ្សារគឺជាបទពិសោធន៍ដ៏លំបាកមួយមិនត្រឹមតែសម្រាប់ម៉ាកធំ ៗ ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏សម្រាប់កម្រិតមធ្យមផងដែរ។ មិនថាអ្នកជាម្ចាស់អាជីវកម្មដ៏ធំហាងក្នុងស្រុកតូចឬវេទិកាអ៊ិនធឺរណែតទេឱកាសរបស់អ្នកក្នុងការឡើងជណ្តើរគឺតូចជាងមុនទាល់តែអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ដល់អតិថិជនរបស់អ្នក។ នៅពេលដែលអ្នកផ្តោតអារម្មណ៍ទៅលើការរំពឹងទុករបស់អ្នកនិងសុភមង្គលរបស់អតិថិជនពួកគេនឹងឆ្លើយតបយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ពួកគេនឹងផ្តល់ជូនអ្នកនូវអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យដែលភាគច្រើនរួមមានការជឿទុកចិត្តអតិថិជននិង