តើការកំណត់តម្លៃទីផ្សារតាមពេលវេលាជាក់ស្តែងអាចជម្រុញការអនុវត្តអាជីវកម្មបានយ៉ាងដូចម្តេច

នៅពេលដែលពិភពលោកសម័យទំនើបមានសារៈសំខាន់បង្កើនល្បឿននិងភាពបត់បែនសមត្ថភាពក្នុងការបង្ហាញពេលវេលាតម្លៃនិងការណែនាំទាក់ទងនឹងការលក់ទៅក្នុងបណ្តាញលក់របស់ពួកគេអាចផ្តល់ឱ្យអាជីវកម្មនូវដៃគូប្រកួតប្រជែងខ្ពស់នៅពេលឆ្លើយតបនឹងការរំពឹងទុករបស់អតិថិជន។ ជាការពិតនៅពេលដែលតម្រូវការនៃការអនុវត្តមានការកើនឡើងដូច្នេះត្រូវធ្វើឱ្យស្មុគស្មាញដល់អាជីវកម្ម។ លក្ខខណ្ឌទីផ្សារនិងសក្ដានុពលអាជីវកម្មកំពុងផ្លាស់ប្តូរក្នុងល្បឿនមួយដែលកំពុងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុនជាច្រើនកំពុងឆ្លើយតបនឹងកត្តាកំណត់តម្លៃ