ការស្ថាបនាបញ្ជីសំបុត្ររួមសម្រាប់ទីផ្សារអ៊ីម៉ែល

គ្មានការសង្ស័យទេថាទីផ្សារអ៊ីម៉ែលអាចជាវិធីមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការឈោងទៅរកអតិថិជនសក្តានុពល។ វាមាន ROI ជាមធ្យម ៣៨០០ ភាគរយ។ មានការសង្ស័យតិចតួចដែរថាទម្រង់ទីផ្សារនេះមានបញ្ហាប្រឈម។ អាជីវកម្មត្រូវទាក់ទាញអតិថិជនជាមុនសិនដែលមានឱកាសប្រែចិត្តជឿ។ បន្ទាប់មកមានភារកិច្ចបែងចែកនិងរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះអតិថិជនទាំងនោះ។ ចុងក្រោយដើម្បីធ្វើឱ្យកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនោះមានតំលៃយុទ្ធនាការអ៊ីមែលត្រូវបានរៀបចំឡើង