ពីការធ្វើបដិរូបកម្មទៅភាពវាងវៃខាងអារម្មណ៍ខ្ពស់

មនុស្សដែលមានភាពវាងវៃខាងអារម្មណ៍ខ្ពស់ (EQ) ត្រូវបានគេចូលចិត្តបង្ហាញសមត្ថភាពខ្លាំងហើយជាទូទៅទទួលបានជោគជ័យជាង។ ពួកគេចេះយល់អារម្មណ៍និងមានជំនាញសង្គមល្អ៖ ពួកគេបង្ហាញការយល់ដឹងពីអារម្មណ៍របស់អ្នកដទៃនិងបង្ហាញការយល់ដឹងនេះនៅក្នុងពាក្យសម្តីនិងសកម្មភាពរបស់ពួកគេ។ ពួកគេអាចរកឃើញរួមជាមួយមនុស្សជាច្រើននិងទំនាក់ទំនងចិញ្ចឹមបីបាច់ដែលលើសពីភាពរាក់ទាក់និងសមត្ថភាពក្នុងការចុះសម្រុងគ្នា។ ពួកគេសម្រេចបានតាមការកត់សំគាល់និងវិភាគ