អ្វីដែលអ្នកទីផ្សារត្រូវដឹងអំពីការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញា

ក្នុងនាមជាការធ្វើទីផ្សារនិងរាល់សកម្មភាពអាជីវកម្មទាំងអស់ - បានកាន់តែពឹងផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យាការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាបានក្លាយជាអាទិភាពកំពូលសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនជោគជ័យ។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលក្រុមទីផ្សារទាំងអស់ត្រូវតែយល់អំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញា។ តើកម្មសិទ្ធិបញ្ញាគឺជាអ្វី? ប្រព័ន្ធច្បាប់អាមេរិកផ្តល់សិទ្ធិនិងការការពារជាក់លាក់ដល់ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ។ សិទ្ធិនិងការការពារទាំងនេះរឹតតែលាតសន្ធឹងហួសព្រំដែនរបស់យើងតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម។ កម្មសិទ្ធិបញ្ញាអាចជាផលិតផលណាមួយនៃចិត្ត