របៀបដែល Ecommerce CRM ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់អាជីវកម្ម B2B និង B2C

ការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងសំខាន់ក្នុងអាកប្បកិរិយារបស់អតិថិជនបានជះឥទ្ធិពលលើឧស្សាហកម្មជាច្រើនក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ ប៉ុន្តែវិស័យពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកបានរងការវាយប្រហារខ្លាំងបំផុត។ អតិថិជនដែលយល់ច្បាស់អំពីឌីជីថលបានជំរុញឆ្ពោះទៅរកវិធីសាស្រ្តផ្ទាល់ខ្លួន បទពិសោធន៍ទិញទំនិញគ្មានការប៉ះ និងអន្តរកម្មពហុឆានែល។ កត្តាទាំងនេះកំពុងជំរុញឱ្យអ្នកលក់រាយតាមអ៊ីនធឺណិតទទួលយកប្រព័ន្ធបន្ថែមដើម្បីជួយពួកគេក្នុងការគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងអតិថិជន និងធានានូវបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការប្រឈមមុខនឹងការប្រកួតប្រជែងដ៏ខ្លាំងក្លា។ ក្នុងករណីអតិថិជនថ្មីគឺចាំបាច់