ហេតុផលទាំង ១០ ដើម្បីបង្កើតគេហទំព័ររបស់អ្នកជាមួយប្លក, រូបភាព

ជាមួយនឹងអាជីវកម្មថ្មីអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រៀមខ្លួនចូលទីផ្សារប៉ុន្តែមានរឿងមួយដែលបាត់គឺគេហទំព័រ។ អាជីវកម្មមួយអាចបង្ហាញពីយីហោរបស់ពួកគេហើយបង្ហាញពីគុណតម្លៃរបស់ពួកគេដល់អតិថិជនយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយមានជំនួយពីគេហទំព័រដែលទាក់ទាញ។ មានគេហទំព័រដ៏ទាក់ទាញគឺជាអ្វីដែលចាំបាច់សម្រាប់ថ្ងៃនេះ។ ប៉ុន្តែតើមានជម្រើសអ្វីខ្លះដើម្បីបង្កើតគេហទំព័រ? ប្រសិនបើអ្នកជាសហគ្រិនម្នាក់ឬអ្នកចង់បង្កើតកម្មវិធីរបស់អ្នកជាលើកដំបូង