រៀបចំឡើងវិញនូវអ៊ីមែល៖ ៦ លក្ខណៈដែលត្រូវគិតឡើងវិញ

អាស្រ័យលើអ្នកដែលអ្នកសួរអ៊ីមែលមានអាយុកាលចន្លោះពី ៣០ ទៅ ៤០ ឆ្នាំ។ តម្លៃរបស់វាគឺជាក់ស្តែងជាមួយនឹងកម្មវិធីដែលលាតសន្ធឹងទាំងផ្នែកសង្គមនិងវិជ្ជាជីវៈនៃជីវិត។ ទោះយ៉ាងណាអ្វីដែលបង្ហាញឱ្យឃើញផងដែរនោះគឺថាតើបច្ចេកវិជ្ជាអ៊ីមែលចាស់ហួសសម័យយ៉ាងដូចម្តេច។ តាមមធ្យោបាយជាច្រើនអ៊ីមែលកំពុងត្រូវបានកែលម្អឡើងវិញដើម្បីនៅតែទាក់ទងនឹងតម្រូវការដែលកំពុងកើនឡើងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់សព្វថ្ងៃ។ ប៉ុន្តែតើអ្នកអាចខាំជាមួយអ្វីមួយបានញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាមុនពេលអ្នកសារភាពថាប្រហែលជាពេលវេលារបស់វាបានកន្លងផុតទៅហើយ?