វិធីកាត់បន្ថយថ្លៃដើមនៃការទិញយកអតិថិជនរបស់អ្នកសម្រាប់ ROI អតិបរមា

នៅពេលអ្នកទើបតែចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម វាទាក់ទាញអតិថិជនតាមវិធីណាក៏ដោយដែលអ្នកអាចធ្វើបាន ដោយមិនគិតពីការចំណាយ ពេលវេលា ឬថាមពលដែលពាក់ព័ន្ធ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅពេលអ្នករៀន និងរីកចម្រើន អ្នកនឹងដឹងថា តុល្យភាពនៃការចំណាយសរុបនៃការទិញរបស់អតិថិជនជាមួយ ROI គឺចាំបាច់ណាស់។ ដើម្បីធ្វើដូច្នេះបាន អ្នកនឹងត្រូវដឹងពីតម្លៃទិញយកអតិថិជនរបស់អ្នក (CAC)។ របៀបគណនាថ្លៃទិញរបស់អតិថិជន ដើម្បីគណនា CAC អ្នកគ្រាន់តែត្រូវបែងចែកការលក់ទាំងអស់ និង