ការបញ្ឈប់ការឈឺក្បាល: ហេតុអ្វីបានជាទម្រង់លើអ៊ីនធឺណិតជួយវាស់ ROI របស់អ្នក

វិនិយោគិនអាចវាស់ ROI ក្នុងពេលវេលាជាក់ស្តែង។ ពួកគេទិញភាគហ៊ុនហើយដោយពិនិត្យមើលតម្លៃភាគហ៊ុននៅពេលណាមួយពួកគេអាចដឹងភ្លាមៗថាតើអត្រា ROI មានលក្ខណៈវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមាន។ ប្រសិនបើវាងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកទីផ្សារ។ ការវាស់ស្ទង់ ROI គឺជាការងារសំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងទីផ្សារ។ តាមពិតវាជាភារកិច្ចមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាប្រឈមកាន់តែច្រើនដែលយើងប្រឈមមុខរាល់ថ្ងៃ។ ជាមួយនឹងទិន្នន័យទាំងអស់ដែលចាក់