គន្លឹះ ១០ យ៉ាងសម្រាប់រចនាគេហទំព័រអចលនទ្រព្យដែលជំរុញឱ្យអ្នកទិញនិងអ្នកលក់មានសក្តានុពលចូលរួម

ការទិញអាគារផ្ទះឬខុនដូគឺជាការវិនិយោគដ៏សំខាន់…ហើយជារឿយៗកើតឡើងតែក្នុងមួយជីវិតប៉ុណ្ណោះ។ ការសម្រេចចិត្តទិញអចលនៈទ្រព្យត្រូវបានជម្រុញដោយអារម្មណ៍ពេលខ្លះផ្ទុយគ្នា - ដូច្នេះមានចំណុចជាច្រើនដែលត្រូវយកមកពិចារណានៅពេលរចនាគេហទំព័រអចលនទ្រព្យដែលជួយពួកគេក្នុងដំណើរនៃការទិញ។ តួនាទីរបស់អ្នកក្នុងនាមជាភ្នាក់ងារឬឈ្មួញកណ្តាលអចលនៈទ្រព្យគឺត្រូវយល់ពីអារម្មណ៍នៅពេលដឹកនាំពួកគេឆ្ពោះទៅរកហេតុផលនិង