តើមនុស្សលក់នឹងត្រូវជំនួសដោយមនុស្សយន្តទេ?

បន្ទាប់ពីវ៉ាតសុនបានក្លាយជាជើងឯក Jeopardy, ក្រុមហ៊ុន IBM បានសហការជាមួយគ្លីនិចគ្លីនឡិនដើម្បីជួយគ្រូពេទ្យបង្កើនល្បឿននិងកែលម្អអត្រាត្រឹមត្រូវនៃការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងវេជ្ជបញ្ជារបស់ពួកគេ។ ក្នុងករណីនេះវ៉ាតសុនបង្កើនជំនាញរបស់គ្រូពេទ្យ។ ដូច្នេះប្រសិនបើកុំព្យូទ័រអាចជួយបំពេញមុខងារវេជ្ជសាស្រ្តបានវាច្បាស់ជាអាចជួយនិងបង្កើនជំនាញរបស់អ្នកលក់ផងដែរ។ ប៉ុន្តែតើកុំព្យូទ័រនឹងជំនួសបុគ្គលិកលក់ដែរឬទេ? គ្រូបង្រៀនអ្នកបើកបរភ្នាក់ងារទេសចរណ៍និង