អនាគតនៃម៉ាត

បច្ចុប្បន្ននិងអនាគតនៃបច្ចេកវិទ្យាទីផ្សារត្រូវបានពិភាក្សានិងចាប់យកនៅឯសន្និសិទ្ធម៉ាតឆេលនៅបូស្តុន។ វាគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលត្រូវបានលក់ចេញដែលបានប្រមូលផ្តុំអ្នកដឹកនាំគំនិតចម្រុះនៅក្នុងពិភពម៉ាត។ ជាមុនខ្ញុំមានឱកាសភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រធានសន្និសីទគឺលោក Scott Brinker ដើម្បីពិភាក្សាពីការវិវឌ្ឍន៍នៃឧស្សាហកម្មនិងរបៀបដែលតួនាទីរបស់ប្រធានបច្ចេកទេសទីផ្សារបានក្លាយជាតួនាទីត្រូវតែមាននៅក្នុងអង្គការទីផ្សារនៅជុំវិញពិភពលោក។ នៅក្នុងការសន្ទនារបស់យើងស្កត