ស្វែងយល់ពីសារៈសំខាន់នៃគោលការណ៍ណែនាំគុណភាពសារពើភ័ណ្ឌ (អាយ។ អេ។ អាយ។ ជី)

ការទិញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមអ៊ិនធរណេតមិនដូចការទិញពូកទេ។ អតិថិជនអាចមើលឃើញពូកនៅហាងមួយដែលពួកគេចង់ទិញដោយមិនបានដឹងថានៅហាងមួយផ្សេងទៀតទេចំណែកតែមួយគឺថ្លៃជាងព្រោះវាស្ថិតនៅក្រោមឈ្មោះផ្សេង។ សេណារីយ៉ូនេះធ្វើឱ្យមានការលំបាកខ្លាំងណាស់សម្រាប់អ្នកទិញដើម្បីដឹងច្បាស់ពីអ្វីដែលពួកគេកំពុងទទួល។ ដូចគ្នាសម្រាប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ិនធរណេតដែលជាកន្លែងដែលគ្រឿងត្រូវបានទិញលក់និងរៀបចំឡើងវិញ