ការបង្កើតផែនទីបង្ហាញផ្លូវឌីជីថលសម្រាប់អាជីវកម្មឆ្ពោះទៅមុខ

លោក Tim Duncan អ្នកនាំមុខផ្នែកលូតលាស់ផលិតផលនៅហាងដបប៊្លុកនិយាយអំពីតម្លៃក្នុងការបង្កើតចក្ខុវិស័យឌីជីថលទូទៅនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននិងវិធីដែលអាជីវកម្មអាចមានភាពរហ័សរហួនក្នុងការសម្របខ្លួនទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរទីផ្សារឌីជីថលដែលកំពុងបន្ត។