ហេតុអ្វីបានជាអ្នកគួរតែតំឡើងខ្លួនទៅ Google Analytics

សូមឱ្យសំណួរនេះចេញពីផ្លូវឥឡូវនេះ។ តើអ្នកគួរធ្វើឱ្យប្រសើរទៅជាវិភាគសកលថ្មីរបស់ Google? ត្រូវហើយ។ តាមពិតអ្នកទំនងជាត្រូវបានតំឡើងទៅជាកម្មវិធីវិភាគសកលរួចទៅហើយ។ ប៉ុន្តែដោយសារតែ Google បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគណនីរបស់អ្នកសម្រាប់អ្នកវាមិនមានន័យថាអ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីផ្សេងទៀតឬថាអ្នកកំពុងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតពីគណនីវិភាគសកលថ្មីរបស់អ្នក។ ឥឡូវនេះ Google Universal Analytics កំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលទីបីនៃការ ដាក់ឲ្យ ប្រើប្រាស់។