គន្លឹះប្រាំសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារដែលកំពុងស្វែងរកដើម្បីបង្កើតស្ទ្រីមប្រាក់ចំណូលថ្មីនៅក្នុងវិបត្ដិ

វិបត្តិរាតត្បាតបង្កើតឱកាសសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលមានភាពរហ័សរហួនក្នុងការទាញយកផលប្រយោជន៍។ នេះគឺជាគន្លឹះ ៥ យ៉ាងសម្រាប់អ្នកដែលសំឡឹងរកការឆ្លុះបញ្ចាំងដោយរោគរាតត្បាតឆ្លង។