ហេតុអ្វីបានជាការតភ្ជាប់អារម្មណ៍នឹងក្លាយជាគន្លឹះក្នុងភាពជោគជ័យនៃការលក់នៅរដូវឈប់សម្រាកនេះ

អស់រយៈពេលជាងមួយឆ្នាំមកហើយដែលអ្នកលក់រាយបានប្រឈមមុខនឹងផលប៉ះពាល់នៃការរាតត្បាតនៃការលក់ហើយវាហាក់ដូចជាទីផ្សារត្រូវបានកំណត់ដើម្បីប្រឈមមុខនឹងរដូវទិញទំនិញថ្ងៃឈប់សម្រាកដ៏លំបាកមួយផ្សេងទៀតនៅឆ្នាំ ២០២១ ។ មានក្នុងស្តុកអាចជឿជាក់បាន ពិធីការសុវត្ថិភាពបន្តរារាំងអតិថិជនមិនឱ្យមកទស្សនានៅហាង។ ហើយកង្វះកម្លាំងពលកម្មធ្វើឱ្យហាងនានារអាក់រអួលនៅពេលនិយាយអំពីសេវាកម្មអតិថិជន