យូហ្គីហ្សេឌីជូរីក

យូហ្គីហ្សេឌីជូរីក

យូហ្គីគឺជានាយកប្រតិបត្តិនិងជាស្ថាបនិក ខ្លឹមសារ ទីភ្នាក់ងារទីផ្សារដែលជាកន្លែងដែលគាត់ជួយក្រុមហ៊ុន B2B SaaS ឱ្យទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ហ្គូហ្គោលយ៉ាងឆាប់រហ័សជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារមាតិកាដែលមានអនុភាព។ គាត់ងប់ងល់នឹងការរីកលូតលាស់សាសា, ផឹកស្រាបៀរ, ដើរជុំវិញជាមួយឆ្កែដាប់ប៊ល ២ របស់គាត់និងជិះសេះ។