ត្រូវការជំនួយទីផ្សារដល់ទស្សនិកជនបច្ចេកទេស? ចាប់​ផ្តើ​ម​នៅ​ទីនេះ

វិស្វកម្មមិនមែនជាវិជ្ជាជីវៈមួយទេព្រោះវាជាមធ្យោបាយនៃការក្រឡេកមើលពិភពលោក។ សម្រាប់អ្នកទីផ្សារការពិចារណាលើទស្សនវិស័យនេះនៅពេលនិយាយទៅកាន់ទស្សនិកជនបច្ចេកទេសដែលមានការយល់ដឹងខ្ពស់អាចជាភាពខុសគ្នារវាងការយកចិត្តទុកដាក់និងការមិនយកចិត្តទុកដាក់។ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វករអាចជាទស្សនិកជនដ៏លំបាកក្នុងការបង្ក្រាបដែលជាកត្តាជំរុញសម្រាប់របាយការណ៍ទីផ្សាររបស់វិស្វករ។ សម្រាប់ឆ្នាំទីបួនជាប់ៗគ្នា TREW Marketing ដែលផ្តោតសំខាន់លើទីផ្សារទៅបច្ចេកទេស