របៀបដែល Google Adwords ដំណើរការ

google adwords

យើងបានចុះផ្សាយអំពីចំណុចពិសេសទាក់ទងនឹងរបៀប ហ្គូហ្គោលអេដវឺដអាដិន ការងារ។ ឥឡូវនេះ WordStream បានបង្កើតពត៌មាននេះដើម្បីបង្ហាញអ្នកពីរបៀបដែល Google Adwords ដំណើរការដោយផ្តល់ការយល់ដឹងទូលំទូលាយដល់សកម្មភាពដែលអ្នកប្រើស្វែងរកធ្វើដែលនាំឱ្យមានការផ្សព្វផ្សាយ។ Google Adwords មាន ៩៧% នៃប្រាក់ចំណូល ៣២,២ ពាន់លានដុល្លារនៃប្រាក់ចំណូលពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ Google!

អ្វីដែលជាហ្គូហ្គល Adwords

ផ្តល់​ដោយ WordStream - បានបញ្ជាក់ AdWords ដៃគូ។