អ៊ីមែល៖ លេខកូដទន់និងលោតរហ័សរកមើលនិងនិយមន័យ

ការផ្ញើអ៊ីមែលគឺនៅពេលអ៊ីមែលមិនត្រូវបានទទួលយកដោយក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មឬម៉ាស៊ីនមេអ៊ីមែលរបស់អ្នកផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលជាក់លាក់ហើយលេខកូដត្រូវបានផ្ញើមកវិញដែលសារត្រូវបានបដិសេធ។ លោតត្រូវបានកំណត់ថាជាទន់ឬរឹង។ លោតទន់ជាធម្មតាបណ្តោះអាសន្នហើយជាកូដកូដជាមូលដ្ឋានដើម្បីប្រាប់អ្នកផ្ញើថាពួកគេប្រហែលជាចង់បន្តព្យាយាម។ លោតរឹងជាធម្មតាអចិន្រ្តៃយ៍និងត្រូវបានសរសេរកូដដើម្បីប្រាប់