សៀវភៅអាដិចចៈជាធនធានតាមអ៊ិនធរណេតដោយឥតគិតថ្លៃដើម្បីរៀនគ្រប់យ៉ាងអំពីបច្ចេកវិទ្យាផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ិនធរណេតមានក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានិងដំណើរការបច្ចេកទេសស្មុគស្មាញទាំងអស់ធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីបម្រើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដល់អ្នកប្រើប្រាស់អនឡាញពាសពេញអ៊ីធឺណិត។ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ិនធរណេតបាននាំមកនូវលក្ខណៈវិជ្ជមានមួយចំនួន។ សម្រាប់មួយវាត្រូវបានផ្តល់ឱ្យអ្នកបង្កើតមាតិកាជាមួយនឹងប្រភពប្រាក់ចំណូលដូច្នេះពួកគេអាចចែកចាយមាតិការបស់ពួកគេដោយឥតគិតថ្លៃដល់អ្នកប្រើអ៊ីនធឺណិត។ វាត្រូវបានអនុញ្ញាតិឱ្យអាជីវកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនិងរីកចម្រើន។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយខណៈពេលដែលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត