ដាក់កម្រិតទំព័រនៅក្នុងប្លក, រូបភាពដើម្បីតម្រូវឱ្យមានការចូល

សប្តាហ៍នេះយើងបានបញ្ចប់ការអនុវត្តប្រធានបទផ្ទាល់ខ្លួននៅលើគេហទំព័ររបស់អតិថិជនហើយពួកគេបានស្នើសុំឱ្យយើងបង្កើតប្រភេទអន្តរកម្មមួយចំនួនដែលទំព័រខ្លះត្រូវបានរឹតត្បិតចំពោះអតិថិជនដែលបានចុះឈ្មោះ។ ដំបូងយើងបានគិតអំពីការអនុវត្តកម្មវិធីជំនួយរបស់ភាគីទីបីប៉ុន្តែដំណោះស្រាយគឺពិតជាសាមញ្ញ។ ដំបូងយើងបានចម្លងគម្រូទំព័រទៅឯកសារថ្មី (ឈ្មោះណាល្អគ្រាន់តែរក្សាផ្នែកបន្ថែមភីភី) ។ នៅផ្នែកខាងលើនៃទំព័រ។