កម្មវិធីជំនួយ PostPost សម្រាប់ប្លក, រូបភាពធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង

ការប្រកាសនេះត្រូវបានបញ្ឈប់។ មានឃ្លាំងជាច្រើន - មួយដែលខ្ញុំបានរកឃើញថាល្អស្អាតគឺបន្ទាប់ពីមាតិកា។ កម្មវិធីជំនួយដ៏ពេញនិយមមួយក្នុងចំណោមកម្មវិធីជំនួយដែលខ្ញុំបានបង្កើតសម្រាប់ប្លក, រូបភាពគឺ PostPost ។ មនុស្សជាច្រើនមានបំណងផ្លាស់ប្តូរទំព័រប្រកាសនិងមតិព័ត៌មានរបស់ពួកគេតាមបំណងប៉ុន្តែការធ្វើវាចេញពីកម្មវិធីនិពន្ធស្បែកអាចមានភាពស្មុគស្មាញ។ កម្មវិធីជំនួយនេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកសរសេរមាតិកាមុនឬក្រោយពេលប្រកាសនៅលើទំព័រតែមួយទំព័រទាំងអស់ឬគ្រាន់តែចូល