លើសពីសម្ព័ន្ធភាព - ការលក់ឆានែលអគារ

ក្នុងនាមជាម្ចាស់អាជីវកម្មខ្ញុំមិនអាចប្រាប់អ្នកបានទេថាតើខ្ញុំចូលមករកឱកាសរកប្រាក់ចំណេញបានប៉ុន្មានឬពីរដងលើប្រាក់ចំណូលរួម។ ប្រសិនបើខ្ញុំគ្រាន់តែប្រើក្លូនរបស់ខ្ញុំដើម្បីកាត់របស់របររបស់ពួកគេពួកគេនឹងបង់លុយឱ្យខ្ញុំ។ ហើយបន្ទាប់ពីទាំងអស់ដរាបណាមាននរណាម្នាក់បង់លុយឱ្យខ្ញុំខ្ញុំត្រូវបានជម្រុញឱ្យធ្វើវា ... មែនទេ? ខុស។