មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃយុទ្ធសាស្ត្រលក់សង្គមប្រកបដោយជោគជ័យ

ការចូលមកក្រៅនិងក្រៅប្រទេសតែងតែជាការជជែកដេញដោលគ្នាដែលបន្តរវាងការលក់និងទីផ្សារ។ ពេលខ្លះអ្នកដឹកនាំផ្នែកលក់គ្រាន់តែគិតប្រសិនបើពួកគេមានមនុស្សកាន់តែច្រើននិងលេខទូរស័ព្ទកាន់តែច្រើនដែលពួកគេអាចលក់បានកាន់តែច្រើន។ អ្នកទីផ្សារយល់ថាជាញឹកញាប់គិតថាប្រសិនបើពួកគេទើបតែមានមាតិកានិងថវិកាកាន់តែច្រើនសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយពួកគេអាចជំរុញការលក់កាន់តែច្រើន។ ទាំងពីរអាចជាការពិតប៉ុន្តែវប្បធម៌នៃការលក់ B2B ឥឡូវនេះបានផ្លាស់ប្តូរដែលអ្នកទិញអាចធ្វើបាន