អ្នកធ្វើទីផ្សារគឺពោរពេញដោយ Crap

ខ្ញុំកំពុងស្តាប់គម្រោងឥទ្ធិពល។ វាជាគម្រោងគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ - ៦០ នាទីនៃជំនួយ ៦០ វិនាទីពីអ្នកដែលនៅលើអ៊ីនធឺណិតនិយាយអំពីការបង្កើតឥទ្ធិពលតាមអ៊ីនធឺណិត។ ខ្ញុំអាចមានភាពល្វីងជូរចត់បន្តិចដែលខ្ញុំមិនត្រូវបានគេអញ្ជើញឱ្យជួយទេប៉ុន្តែនៅពេលខ្ញុំកំពុងស្តាប់មនុស្សទាំងនេះ ... ខ្ញុំបានដឹងថាភាគច្រើននៃពួកគេគឺគ្រាន់តែជាមនុស្សធម្មតា។ ទីមួយពេលអ្នកអានបញ្ជីធ្វើកិច្ចការផ្ទះរបស់អ្នក ... ភាគច្រើន